Vi hjälper dig med skuldebrev i Göteborg

Kontakta oss

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett låneavtal som fungerar som ett bevis på att man lånat ut pengar och alla villkor för det. För sådana avtal som reglerar skulder är även muntliga avtal bindande men det gör det svårt att bevisa i tvist. Det är då bättre att upprätta ett tydligt skuldebrev som inte lämnar utrymme att kringgås. Utöver skuldbeloppet kan skuldebrevet reglera flera aspekter. Det kan därför vara bra att rådfråga jurist för att säkerställa att oönskade situationer inte uppstår som resultat av ett otydligt reglerat avtal. Ni är varmt välkomna att höra av er till våra jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med skuldebrev i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Vad kan regleras genom ett skuldebrev?

I ett skuldebrev antecknas skuldbeloppet. Utöver detta kan man också reglera amorteringskrav, ränta och omständigheter under vilka skulden ska förfalla till betalning. Dessa villkor är helt frivilliga och man behöver alltså inte ha amorteringskrav eller ränta om det inte känns bra i de fall man till exempel lånar ut en summa till någon som står en nära. Väljer man att ta ut ränta av låntagaren ska detta deklareras av båda parter. Som omständigheter under vilka skulden ska förfalla till betalning är det vanligt att man kombinerar en fast tidpunkt med olika omständigheter. Ett exempel kan vara vid försäljning av en specifik fastighet. Detta kan utformas på olika sätt och hos Juristgruppen Väst i Göteborg går vi igenom alternativ och ser till att det blir som du vill ha det.

Viktigt att tänka på

Om gäldenären, den som är återbetalningsskyldig, betalar av skulden ska detta antecknas på skuldebrevet. Detta görs för att gäldenären inte ska behöva betala av skulden mer än en gång. Det är sedan viktigt att kredittagaren kvitterar skuldebrevet när skulden är återbetalad samt att denne lämnar över sitt original till låntagaren så att det inte kan användas. Ett skuldebrev är en fordran och därmed en tillgång. Det är därför viktigt att förvara skuldebrevet tryggt. Precis som med andra slags fordringar kan ett skuldebrev också överlåtas. Den som är betalningsskyldig ska då betala skulden i enlighet med samma villkor som är uppställda på skuldebrevet, men den nya innehavaren är nu mottagaren. Viktigt att tänka på är även att skuldebrevet preskriberas efter 10 år. Detta betyder att skulden förfaller till betalning 10 år efter upprättandet av den. Om det inte strider mot villkoren om tidpunkt för återbetalning i skuldebrevet kan dessa 10 år förlängas alternativt kan borgenären (långivaren) se till att preskriptionen bryts genom att be gäldenären (låntagaren) bekräftar skulden. Detta behövs dock inte om det finns en avtalad ränta som ska betalas månadsvis. Varje gång låntagaren betalar ränta bryts preskriptionen eftersom denne då bekräftar skuldförhållandet. 

Sambors olika kontantinsatser vid köp av bostad

När sambor köper bostad är det vanligt att den ena står för en större del av kontantinsatsen. För att reglera detta på ett rättvist sätt så är det många som väljer att skriva skuldebrev mellan sig. På så sätt kan man försäkra sig om att den sambon som har stått för en större del av investeringen för tillbaka dessa pengar om samboförhållandet tar slut eller bostaden säljs. Det är då viktigt att tänka på att om bostaden utgör samboegendom så måste skuldebrevet kompletteras med ett samboavtal. Detta är viktigt för att värdet av fordringen inte ska delas lika på båda sambor och leda till att den sambo som lagt in mer pengar får tillbaka mindre än tänkt. Även i fall där bostaden inte utgör samboegendom och en sambo investerar pengar i bostaden är det viktigt att upprätta ett skuldebrev eftersom det annars kan bli svårt för den betalande sambon att få tillbaka sin investering.

Exempel: Kalle och Anna är ett nyblivet par. Kalle har länge sparat ihop till en kontantinsats och började leta bostadsrätt redan innan han träffade Anna. Nu har han hittat den perfekta lägenheten och slår till. Anna och Kalle är störtförälskade och bestämmer sig för att flytta ihop så fort Kalle får tillgång till lägenheten. Kalle betalar 500.000 kronor i kontantinsats och de flyttar ihop. Ganska snabbt därefter bestämmer de att de vill äga lägenheten tillsammans. Anna har inte sparade pengar till att ersätta Kalle för halva kontantinsatsen, men hon blir ägare till hälften och står på halva lånen. Kalle och Anna bestämmer att han i stället ska få 250.000 kronor när de senare säljer lägenheten. De vill ändå starta familj och flytta till större om några år och prisutvecklingen i området är god. Efter ett år börjar de tyvärr bråka väldigt mycket och inser att de inte alls vill leva ihop längre. Anna flyttar ut och begär bodelning. Eftersom Kalle köpte lägenheten när de precis blivit tillsammans utgör lägenheten samboegendom. Anna ska då få hälften av värdet för lägenheten. Detta är ju inga problem tänker Kalle eftersom de överenskommit att hon ska betala tillbaka 250.000 kronor till Kalle. När Kalle påtalar detta för Anna säger hon att hon aldrig lovat Kalle att betala honom 250.000 kronor. Ord står mot ord och då Kalle inte har 250.000 kr för att lösa ut Anna med så måste lägenheten säljas. Kalle har efter försäljningen förlorat halva sin kontantinsats. Med ett skuldebrev och samboavtal hade detta inte hänt och Kalle hade varit skyddad.

Detta är ett av många olika scenarion som kan hända. Det är därför bra att skriva ett skuldebrev kombinerat med samboavtal för att se till att båda sambor känner sig trygga och bekväma oavsett vad som händer. För rådfrågning och upprättande av sådana juridiska handlingar är ni välkomna till våra erfarna jurister i Göteborg.

Skulder mellan makar

All egendom i ett äktenskap utgör som huvudregel giftorättsgods. Vid skilsmässa eller dödsfall görs sedan en bodelning där alla dessa nettotillgångar delas lika mellan makarna. Om den ena maken då har en skuld till den andra maken så ingår denna skuld i äktenskapet och fordran på betalning delas lika på makarna samtidigt som maken som har en skuld drar av sig skuld från sitt giftorättsgods. Detta betyder att den make som är betalningsskyldig i praktiken bara behöver betala halva sin skuld till den andra maken. För att skulden ska kunna göras giltig i helhet mot den betalningsskyldige maken måste ett skuldebrev mellan makarna upprättas kombinerat med ett äktenskapsförord.

Om du vill ha hjälp med att upprätta denna typ av handling, eller söker rådgivning för att veta vad som hade varit bäst i just din situation, är detta något som vi på Juristgruppen Väst i Göteborg gärna hjälper dig med. Du är i sådana fall välkommen att höra av dig till oss för att boka ett möte.

Kontakta oss

Skuldebrev Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Skuldebrev Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Skuldebrev Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Skuldebrev Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Skuldebrev Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Skuldebrev Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Skuldebrev Lerum

Adress: Brobacken 10