Bouppteckning

När en anhörig avlider uppstår inte bara en enorm sorg utan även en stor mängd praktiska frågor som ska hanteras.

När en person avlider ska en bouppteckning skickas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Delägarna i dödsboet kan själva inte upprätta en bouppteckning då det krävs två förrättningsmän, ”kunniga och trovärdiga gode män”, som ska intyga att alla uppgifter blivit korrekt antecknade. Bouppteckningar är mycket mer komplicerade än vad många tror och skiljer sig mycket åt från fall till fall. Felaktigheter och otydligheter i bouppteckningen kan ofta komma fram många år efter att personen har avlidit, vilket kan leda till kostsamma arvskiften och tvister mellan delägarna i dödsboet. För att undvika detta hjälper det att anlita en erfaren jurist som vet vad som ska antecknas i bouppteckningen för att undvika problem i framtiden.

Bouppteckningen är en legitimationshandling som bland annat talar om vem som avlidit, vem som ärver samt vilka tillgångar, skulder, försäkringar m.m. som den avlidne och eventuell efterlevande make efterlämnar. 

Vi på Juristgruppen har flera års erfarenhet av att arbeta med dödsbon. Vi hjälper er att upprätta bouppteckning, kalla till förrättning, delge testamente, söka lagfart samt bistår er med alla frågor som kan uppstå i samband med dödsfallet.

Vi har genom vår långa erfarenhet hittat rutiner för vårt arbete för att underlätta för dödsboets delägare. Syftet med att anlita oss ska vara att det blir tydligt, korrekt samt att du som anhörig ska avlastas.

Kontakta oss